Logo Groningen Werkt Slim

WETGEVING ENERGIEBESPARING


Bent u al op de hoogte van de hernieuwde wetgeving rondom energiebesparing voor midden- en grootverbruikers? Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd die voor deze groep ondernemers van belang kunnen zijn.  


Uitleg over de wetgeving

Vijf jaar geleden, in 2019, was de eerste ronde informatieplicht energiebesparing. Bedrijven die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 verbruiken moesten de toezichthouder (gemeente) informeren over de energiebesparende maatregelen die zij troffen.


Het uitvoeren van alle maatregelen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of korter was verplicht. Om het bedrijven makkelijker te maken is de Erkende Maatregelenlijst gepresenteerd. Als bedrijven alle van toepassing zijnde maatregelen op deze lijst troffen, voldeden ze aan de wetgeving.

Het informeren gebeurt elke 4 jaar opnieuw. Voor 1 december 2023 hebben bedrijven moeten rapporteren of een erkende maatregel al dan niet is uitgevoerd. Vervolgens hebben bedrijven zelf een plan van aanpak gemaakt voor de uitvoering, eventueel samen met de toezichthouder. 


Heb je dit nog niet gedaan? Zorg er dan voor dat je dit alsnog doet!


De eerstvolgende rapportage moet uiterlijk 1 december 2027 ingediend zijn. Zaak is om hier op tijd mee aan de slag te gaan.

 

Informatieplicht energiebesparing 2023

Zoals gezegd geldt dit voor locaties/bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar gebruiken. Als een bedrijf meerdere locaties heeft, zal er voor elke locatie afzonderlijk gerapporteerd moeten worden. Het kan wel in een keer ingediend worden. 


Wat is er veranderd ten opzichte van 2019? Hieronder een opsomming van de belangrijkste zaken:

 • Enkele sectoren waren uitgezonderd: dat geldt niet meer in 2023;
 • Erkende maatregelenlijst is aangepast. Deze is nu eenvoudiger;
 • In sommige gevallen is het plaatsen van zonnepanelen of een hybride warmtepomp nu verplicht.
 • Gemeente heeft bevoegd gezag, het toezicht wordt uitgevoerd door de gemeente en  op termijn door de omgevingsdienst;
 • Wetgeving is ontstaan vanuit de Wet milieubeheer, deze wordt per 1 januari 2024 de omgevingswet. Hierdoor veranderen enkele termen;
 • Onderzoeksplicht vanaf 10.000.000 kWh of 170.000 m3 aardgas(equivalent) per locatie. Hierover leest u hieronder meer.

 

Sinds 2022 is er meer capaciteit om energietoezicht uit te voeren. De gemeente Groningen gaat het toezicht uitbreiden met meer toezichthouders. Het toezicht wordt niet strenger, dezelfde normen blijven van kracht.

 

Onderzoeksplicht

Nieuw is de net al even genoemde onderzoekplicht voor locaties die meer verbruiken dan 10.000.000 kWh of 170.000 m3 aardgas (equivalent). Zo kan het dus zijn dat een onderneming voor enkele locaties moet voldoen aan de informatieplicht energiebesparing en voor andere locaties ook aan de onderzoekplicht. “De onderzoeksplicht is alleen voor de activiteitgebonden maatregelen, bijvoorbeeld efficiënte elektrische aandrijvingen. De onderzoeksplicht geldt dus niet voor de gebouwgebonden maatregelen, bijvoorbeeld de isolatie van de gebouwschil. Hiervoor geldt altijd de informatieplicht energiebesparing. Heeft een procesmaatregel gevolgen voor het energiegebruik van de gebouwen? Dan wordt dat wel mee genomen in het onderzoek.”

 

EED-auditplicht (Europese Energie-Efficiency Richtlijn)

De EED energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energiegebruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen.

De EED audit kan gerapporteerd worden vanaf 1 juli 2023. Onderdeel van de EED audit is een lijst met besparingsmaatregelen. Het is mogelijk hiervoor de EML te gebruiken, maar dit is niet alomvattend. Er zijn sjablonen beschikbaar die bedrijven kunnen gebruiken voor het rapport. 

 

Wat willen we hierover met u delen?

 • Dat de nieuwe ronde eind dit jaar is: uiterlijk 1 december 2023 rapportage indienen.
 • Door elektrificatie zijn er mogelijk meer bedrijven die hieraan dienen te voldoen. Dus meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar per locatie.
 • Ook zijn de uitzonderingen uit 2019 niet meer van toepassing. Dit waren onder meer glas- en tuinbouw.
 • Nieuwe onderzoekplicht vanaf 10.000.000 kWh of 170.000 m3.
 • Gebouw gebonden maatregelen zijn voor de gebouweigenaar, tenzij anders overeen gekomen. De eigenaar blijft echter verantwoordelijk dat voldaan wordt.
 • Wetchecker – Om te weten welke wetgeving rondom energie geldt voor een onderneming heeft de RVO de wetchecker.
 • Ook is er standaard voorlichtingsmateriaal beschikbaar.


Alle informatie over deze wetgeving vindt u op deze pagina van het RVO.